ZAKONI, PRAVILNICI I POSLOVNICI

Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta.

Obaveštavamo vas da su u Službenom glasniku RS broj 60/20 od 24. aprila 2020. godine, objavljeni pravilnici:

– Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu:
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=4b8d7b44-4d23-410a-8ab9-f57f2ef375b6®actid=430313&doctype=reg

– Pravilnik o dozvoli za rad sportskih stručnjaka:
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=cf4a7497-5474-4918-a5b4-066fae7378b0®actid=430314&doctype=reg

– Pravilnik o evidencijama koje vode akreditovane visokoškolske ustanove i druge organizacije koje se bave stručnim osposobljavanjem u oblasti sporta:
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=272e865e-ef04-4e75-9ec6-a93b67454c4c®actid=430315&doctype=reg

1- Zakon o sportu

Zakon je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, odnosno 16. februara 2016. godine (vidi član 184. Zakona).

Postojeće organizacije u oblasti sporta nastavljaju sa radom, u skladu sa ovim zakonom (vidi član 180. Zakona).

Postojeće organizacije u oblasti sporta dužne su da usklade svoju organizaciju, rad i opšte akte sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Postupak upisa u Registar započet do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po odredbama propisa po kojima je započet. (vidi član 181. Zakona).

Podzakonski akti predviđeni ovim zakonom doneće se u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. Izuzetno, podzakonski akti iz člana 65. stav 7. i člana 120. stav 2. ovog zakona, kao i akta iz člana 136. stav 2. i člana 138. stav 2. ovog zakona doneće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.Nacionalna strategija razvoja sporta doneće se u skladu sa ovim zakonom najkasnije do kraja 2018. godine.(vidi član 182. Zakona).

Do donošenja akata na osnovu ovog zakona, primenjivaće se akti doneti na osnovu Zakon o sportu („Službeni glasnik RS”, br. 24/11 i 99/11 ? dr. zakon), osim ako su u suprotnosti s ovim zakonom (vidi član 183. Zakona).

1.1 Uredba o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama: 22/2016-26, 83/2017-3A 

1.2 Odluka o obrazovanju Nacionalnog saveta za sprečavanje negativnih pojava u sportu: 79/2017- 64

1.3 Pravilnik o knjizi članova udruženja, društava i saveza u oblasti sporta: 8/2018-8

1.4 Pravilnik o stručnom sportskom ispitu: 7/2018-39

1.5 Pravilnik o radu i delatnosti policijskih sportskih udruženja: 111/2017-43

1.6 Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Jedinstvene evidencije udruženja, organizacija i preduzetnika u oblasti sporta: 108/2017-33

1.7 Pravilnik o podnošenju izveštaja o odobrenim i realizovanim programima i projektima kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta: 73/2017-27

1.8 Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti: 42/2017-74

1.9 Pravilnik o nacionalnim evidencijama u oblasti sporta: 24/2017-44

1.10 Pravilnik o nacionalnoj kategorizaciji sportova: 12/2017-16

1.11 Pravilnik o nadležnim nacionalnim sportskim savezima za sportske grane i oblasti sporta u Republici Srbiji: 95/2016-42, 45/2018-50

Pravilnik o dopunama Pravilnika o nadležnim nacionalnim sportskim savezima za sportske grane i oblasti sporta u Republici Srbiji (“Službeni glasnik RS”, broj 45/2018) stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, odnosno 21. juna 2018. godine (vidi član 3. Pravilnika – 45/2018-50).

1.12 Pravilnik o sportskim granama od posebnog značaja za Republiku Srbiju: 95/2016-41

1.13 Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta: 64/2016-120

1.14 Pravilnik o sportskim granama i oblastima sporta u Republici Srbiji i sportskim disciplinama u okviru sportskih grana i oblasti sporta: 51/2016-3, 95/2016-43, 59/2017-11, 84/2017-54, 44/2018-80

1.15 Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra udruženja, društava i saveza u oblasti sporta: 32/2016-36, 44/2018-27 (dr. zakon)

Danom početka primene Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 44/2018), odnosno 1. oktobra 2018. godine prestaju da važe odredbe ovog pravilnika, u obrascu, u delu u kom se ustanovljava obaveza upotrebe pečata u poslovanju društava i preduzetnika (vidi član 160. Zakona – 44/2018-27).

1.16 Pravilnik o nacionalnoj kategorizaciji sportskih objekata: 103/2013-7

1.17 Pravilnik o uslovima za obavljanje sportskih delatnosti: 63/2013-91

1.18 Pravilnik o korišćenju javnih sportskih objekata i obavljanju sportskih aktivnosti u javnim sportskim objektima: 55/2013-51

1.19 Pravilnik o nacionalnoj kategorizaciji sportskih stručnjaka: 25/2013-35

1.20 Pravilnik o stručnom osposobljavanju za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu: 8/2013-112

1.21 Pravilnik o dozvoli za rad sportskih stručnjaka: 7/2013-15

1.22 Pravilnik o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja: 7/2013-9

1.23 Pravilnik o bližim uslovima i kriterijumima za stipendiranje vrhunskih sportista amatera za sportsko usavršavanje i za dodelu novčane pomoći vrhunskim sportistima sa posebnim zaslugama: 124/2012-271

1.24 Pravilnik o nacionalnoj kategorizaciji vrhunskih sportista: 123/2012-68

1.25 Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti sportista za obavljanje sportskih aktivnosti i učestvovanje na sportskim takmičenjima: 15/2012-20

1.26 Pravilnik o nadzoru nad stručnim radom u oblasti sporta: 92/2011-40

1.27 Pravilnik o evidencijama koje vode visokoškolske i druge organizacije koje se bave osposobljavanjem u oblasti sporta: 61/2011-50

1.28 Pravilnik o obrascu i načinu izdavanja legitimacije sportskog inspektora: 61/2011-49, 81/2015-70 (dr. pravilnik)

Pravilnik prestaje da važi u delu kojim se uređuje službena legitimacija danom početka primene Pravilnika o izgledu obrasca službene legitimacije inspektora (“Službeni glasnik RS”, broj 81/2015), odnosno 30. aprila 2016. godine (vidi član 4. Pravilnika – 81/2015-70).

1.29 Pravilnik o sadržaju i obrascu prijave za evidentiranje podataka o sportskim organizacijama, sportskim savezima, sportskim društvima i sportskim centrima: 43/2011-48

1.30 Strategija razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014–2018. godine: 1/2015-3

2 Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama: 67/2003-1, 101/2005-28 (dr. zakon), 90/2007-10, 72/2009-53 (dr. zakon), 111/2009-48, 104/2013-8 (dr. zakon), 87/2018-23

Zakon je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, odnosno 9. jula 2003. godine (vidi član 25. Zakona).

Promenjene su visine novčanih kazni (vidi član 5. Zakona – 101/2005-28).

Prestao je da važi član 20. (vidi član 189. Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika – 72/2009-53).

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama (“Službeni glasnik RS”, broj 111/2009) stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, odnosno 6. januara 2010. godine, a odredbe čl. 5. i 6, člana 14 [novi član 21. stav 1. tač. 4) do 6) i člana 16. (novi član 23. stav 1. tačka 8)) ovog zakona se primenjuju od 1. januara 2011. godine (vidi član 20. Zakona – 111/2009-48).

Prestale su da važe odredbe člana 8. st. 2. i 3, člana 8b i člana 21. stav 1. tačka 5. Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama (“Službeni glasnik RS”, br. 67/03, 101/05, 90/07, 72/09 – dr. zakon i 111/09), danom stupanja na snagu Zakona o privatnom obezbeđenju (“Službeni glasnik RS”, broj 104/2013), odnosno 5. decembra 2013. godine (vidi član 90. Zakona – 104/2013-8).

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama (“Službeni glasnik RS”, broj 87/2018) stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, odnosno 21. novembra 2018. godine (vidi član 13. Zakona – 87/2018-23).

3 Zakon o sprečavanju dopinga u sportu: 111/2014-3

Zakon je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, odnosno 23. oktobra 2014. godine. Odredbe člana 3. stav 1. tač. 9) i 10) ovog zakona primenjuju se od 1. januara 2015. godine (vidi član 45. Zakona).

Antidoping agencija nastavlja sa radom, u skladu sa ovim zakonom. Antidoping agencija doneće akte na koje je ovlašćena ovim zakonom u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona (vidi član 43. Zakona).

Podzakonska akta, koja je kao povereni posao donela Antidoping agencija na osnovu ovlašćenja iz Zakona o sprečavanju dopinga u sportu („Službeni glasnik RS”, broj 101/2005), prestaju da važe 1. januara 2015. godine (vidi član 44. Zakona).

Postojeće organizacije u oblasti sporta su dužne da usklade svoju organizaciju, rad i opšte akte sa odredbama ovog zakona u roku od šest meseci od dana njegovog stupanja na snagu. Antidoping agencija nastavlja sa radom, u skladu sa ovim zakonom. Antidoping agencija doneće akte na koje je ovlašćena ovim zakonom u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona (vidi član 43. Zakona).

3.1 Statut Antidoping agencije: 139/2014-104

3.1.1 Odluka o utvrđivanju visine taksi u 2020. godini: 17/2019-78

3.1.2 Odluka o utvrđivanju visine taksi u 2019. godini: 19/2018-70

3.2 Pravilnik o Listi zabranjenih doping sredstava za konje: 17/2019-77

3.3 Pravilnik o Listi zabranjenih doping sredstava: 102/2018-173

3.4 Pravilnik o utvrđivanju izgleda markice sa znakom „DOPING FREE” i postupku za izdavanje markice: 139/2014-103

4 Nacionalna strategija za borbu protiv nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama za period od 2013. do 2018. godine: 63/2013-33

2 Zakon o privatnom obezbeđenju: 104/2013-8, 42/2015-3, 87/2018-31

Zakon je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, odnosno 5. decembra 2013. godine (vidi član 91. Zakona).

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju („Službeni glasnik RS“, broj 87/2018) stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, odnosno 21. novembra 2018. godine. Podzakonski akti utvrđeni ovim zakonom doneće se u roku od 12 meseci od dana njegovog stupanja na snagu. Propisi doneti na osnovu Zakona o privatnom obezbeđenju („Službeni glasnik RS”, br. 104/13 i 42/15) ostaju na snazi do donošenja propisa kojim se stavljaju van snage, ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona. Svi postupci započeti do stupanja na snagu ovog zakona okončaće se primenom propisa prema kojima su započeti (vidi čl. 48, 49. i 50. Zakona – 87/2018-31).

2.3 Pravilnik o programima i načinu obavljanja stručne obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja i redarske službe: 15/2019-58