Обавештавају се надлежни национални грански спортски савези у
неолимпијским спортовима да у складу са чланом 57. ст. 1. и 2. Закона о
општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 –
аутентично тумачење), могу у поступку рангирања врхунских спортиста,
који Спортски савез Србије спроводи на основу члана 140. став 2. тачка 2)
Закона о спорту, подносити електронска документа (захтев за рангирање,
поднесци са доказима о испуњености услова за рангирање и др.), као и да
Спортски савез Србије може у том поступку упућивати странкама
електронска документа. Електронска документа се подносе преко
званичних мејл адреса надлежних националних спортских савеза
наведениху Књизи чланова Спортског свеза Србије и мејл адресе
Спортског савеза Србије office@sportskisavezsrbije.rs,
Електронски документи се потписују у складу са законом, односно
квалификованим електронским сертификатом (потписом) заступника
савеза или лица које се савез овластио да документ потписује својим
електронским сертификатом. Упутство за добијање електронског
сертификата налази се на адреси Министарства за унутрашње послове,
http://ca.mup.gov.rs/FAQ-lat.html.
Надлежни национални грански спортски савез и Спортски савез Србије
опште електронским путем у поступку рангирања врхунских спортиста ако
се надлежни национални грански спортски савез претходно са тим сагласи
и о томе достави обавештење Спортском савезу Србије.

OBAVEŠTENJE